Regulaminy

1 stycznia 0001 00:00

Regulamin ALSP 2024

1. Do rozgrywek można zgłosić max 22 zawodników, którzy w danym roku kończą minimum 16 lat. W składzie może być trzech zawodników zrzeszonych w K-PZPN, przy czym za zrzeszonego uważa się gracza od 5 ligi w górę. [ Uwaga ! Przepis o zawodniku zrzeszonym traci moc w przypadku awansu drużyny "zawodowej" o szczebel wyżej. Nie dotyczy to jednak sytuacji przejścia gracza z klubu do klubu. ] .Skład należy podać najpóźniej na zebraniu organizacyjnym, przy czym ostateczna weryfikacja uwzględniająca jedną zmianę może nastąpić przed pierwszym meczem. W trakcie trwania sezonu można wymienić max. 4 graczy, ale wówczas obowiązuje opłata transferowa w kwocie 60 zł za osobę. Korekt w składzie można dokonywać max. do kolejki nr 14.

2. Do rozgrywek dopuszczony zostanie zespół, który przed sezonem ( przelewem bankowym lub na zebraniu organizacyjnym ) wpłaci minimum 1/3 wpisowego, drugą ratę ureguluje do kolejki nr 3, a trzecią do kolejki nr 6. Odstępstwo od tego spowoduje wykluczenie z rozgrywek.

3. Zawodnik, który został zgłoszony w danym roku kalendarzowym do jednej z drużyn, nie może brać udziału w tym samym czasie w meczach innego zespołu. Każdy gracz stawiający się na zawody powinien posiadać przy sobie dokument potwierdzający tożsamość.

4. W przypadku stwierdzenia, iż w danym meczu brał udział zawodnik nieuprawniony do gry ( niezgłoszony do rozgrywek, odsunięty od gry itp. ) jego drużyna zostaje ukarana walkowerem (0:5) oraz otrzymuje karę - 3 pkt, przy czym za udowodniony przypadek gry dodatkowego zawodnika zrzeszonego, obowiązywać będzie kara - 8 pkt. Wszelkie wątpliwości co do uczciwości przeciwnika należy zgłosić sędziemu najpóźniej tuż po zakończeniu meczu lub Zarządowi do następnej kolejki włącznie. Rozpatrywane będą wyłącznie protesty tylko w formie pisemnej na odwrocie protokołu meczowego.

5. Mecze A.L.S.P. ( 2 x 35 min ; bramkarz + 5 zawodników w polu ) rozgrywane są wyłącznie na obiektach wyznaczonych przez organizatorów. Obowiązuje obuwie dopuszczone przez gospodarzy obiektów ( bez tzw. *wkrętów* ), a także jednakowy kolor koszulek z numerami. Pierwszy brak regulaminowego stroju spowoduje upomnienie, natomiast każdy kolejny, będzie równoznaczny z niedopuszczeniem gracza do meczu. Opiekun obiektu udostępnia szatnie, w których zawodnicy mają obowiązek pozostawienia po sobie porządku. Za stwierdzone usterki odpowiedzialność ponoszą zespoły. Uchylanie się od ewentualnego pokrycia strat może spowodować wykluczenie z rozgrywek.

6. Protokół meczowy podpisany przez kapitana zespołu uważa się za sprawdzony i rzetelny.

7. Organizatorzy, w związku z żelaznymi godzinami płatnego wynajmu obiektów, nie przewidują zmian wcześniej ustalonego terminarza. Jednak w sytuacjach wyjątkowych, z odpowiednim wyprzedzeniem lub na wyraźną prośbę którejś z ekip, organizatorzy mogą wprowadzić korekty. Każda z drużyn ma prawo w rundzie do wystosowania jednej prośby w kwestii zmiany terminarza.

8. Mecze powinny rozpoczynać się punktualnie z godziną podaną w terminarzu. Możliwe jest przesunięcie tego terminu o 5 min ( brak drużyn lub nieprzygotowanie się jednej z nich ). Po tym terminie mecz należy rozpocząć lub zakończyć. W przypadku braku arbitra dopuszcza się możliwość sędziowania przez osobę postronną zaakceptowaną przez obie ekipy. Ekipa, która nie przystąpi do rywalizacji, zostaje zobligowana do wpłaty w ciągu 5 kolejnych dni na konto ligowe kary porządkowej w kwocie 150 złotych. To warunek umożliwiający przystąpienie do kolejnych zawodów.

9. Drużyna może rozpocząć w minimum 5-osobowym składzie.

10. W przypadku nie stawienia się jednej z drużyn lub braku wymaganej ilości graczy przeciwnikom przyznawany jest walkower (5:0), a zespół otrzymuje karę -3 pkt.

11. Rozpoczęcie gry ze środka traktowane jest na równi z rzutem wolnym bezpośrednim.

12. Dozwolone są jedynie wślizgi ratunkowe przynajmniej 2 metry od przeciwnika ( wyjątek to bramkarz w polu karnym ). Interpretacja w/w odległości należy wyłącznie do sędziego zawodów.

13. Przed zawodami kapitanowie zobowiązani są do uregulowania należności finansowych wobec arbitra w kwocie 45 zł od zespołu. W przypadku niedopełnienia tego warunku sędzia może nie dopuścić do meczu.

14. Jeżeli w trakcie zawodów drużyna w wyniku nałożonych kar lub kontuzji zostaje trwale zdekompletowana poniżej wymaganej ilości graczy ( tj. 4 zawodników ), mecz zostaje przerwany. O tym, czy nastąpi ogłoszenie walkowera technicznego ( kara: - 1 pkt ), czy zostanie zaliczony dotychczasowy wynik boiskowy, decyduje Zarząd A.L.S.P. Nie stanowi powodu do przerwania meczu krótkotrwałe osłabienie zespołu, chyba że kadra meczowa jest mniejsza od 4.

15. Zespół, który 3 razy przegra walkowerem ( nie licząc w.o. technicznych ) zostaje wykluczony z ligi, a jego wyniki zostają anulowane gdy wykluczenie nastąpi przed rozegraniem 50% spotkań w sezonie. Jeśli nastąpi to później wówczas wyniki zostają zachowane, a pozostałe mecze uznane są za walkowery dla przeciwnika. Wykluczonym nie przysługuje zwrot kosztów wpisowego. Jeśli zespół w trakcie trwania sezonu ulegnie rozwiązaniu lub zostanie usunięty przez Zarząd i nie posiada zaległości wobec organizatorów, to zawodnicy mogą szukać nowej drużyny. W przypadku zaległości finansowych automatycznie wszyscy zawodnicy zostaną zawieszeni w strukturach ligi na okres 12 miesięcy.

16. W czasie meczu można dokonywać zmian hokejowych w miejscu do tego wyznaczonym ( za strefę zmian uważa się miejsce w pobliżu własnej ławki rezerwowych ). Zawodnik wchodzący nie może włączyć się do gry zanim gracz zmieniany nie opuści pola meczu. Zmiany nie wymagają zgody sędziego ( wyjątek to zmiana na bramce ).

17. Czas na prawidłowe wznowienie gry to 5 sekund. Obowiązuje zasada automatycznego odsuwania się od zawodnika wznawiającego grę.

18. Bramkarz może łapać piłkę tylko w obrębie pola karnego. Po zagraniu nogą lub wrzucie z autu od zawodnika własnej drużyny nie może łapać piłki w ręce.

19. Przy stałych fragmentach gry odległość muru od piłki musi wynosić 5 metrów. Rzut karny wykonywany jest z linii pola karnego.

20. Sędzia ma prawo ukarać zawodnika żółtą lub czerwoną kartką. Kartka czerwona powoduje grę zespołu w osłabieniu przez pełne 10 minut bez względu na ilość straconych bramek. Po tym czasie zespół może uzupełnić skład pomijając zawodnika ukaranego. Poza tym samoistna kartka czerwona oznacza karę minimum 2 spotkań. 3 żółte kartki w kolejnych zawodach to kara 1 meczu , następne trzy spowodują absencję w dwóch meczach itd.

21. O kolejności miejsc w tabeli decyduje ilość punktów. Przy równej ich liczbie decyduje: - bezpośredni wynik konfrontacji zainteresowanych zespołów - stosunek bramek - większa ilość bramek strzelonych - klasyfikacja Fair Play - dodatkowy mecz (więcej drużyn niż dwie - mała tabelka).

22. Ewentualne protesty rozpatrują organizatorzy. W przypadku spraw bardzo kontrowersyjnych możliwe jest zwołanie Komisji Dyscyplinarnej lub zebrania kapitanów, przy czym decydujący głos mają organizatorzy.

23. Mecze rozgrywane są piłkami będącymi własnością zespołów. W przypadku ich braku futbolówkę udostępnia arbiter zawodów.

24. Rozgrywki mają charakter rekreacyjny i nie podlegają Ustawie o Bezpieczeństwie Imprez Masowych. Zawodnicy uczestniczący w A.L.S.P. *Wyżyny* sami ponoszą odpowiedzialność za wypadki, które mogą zdarzyć się podczas zawodów. Organizatorzy zapewniają dobrze wyposażoną apteczkę.

25. Za spowodowanie nieuzasadnionego przerwania meczu ( bójka , naruszenie nietykalności sędziego , itp. ), a w konsekwencji jego wcześniejszego zakończenia, oprócz kar indywidualnych drużyna przegrywa walkowerem (0:5) oraz otrzymuje karę -5 pkt. Poza tym wszelka działalność drużyny, jej przedstawicieli i kibiców na i poza boiskiem sprzeczna z etyką sportową, może spowodować sankcje dyscyplinarne w stosunku do zawodników lub zespołu. Również -5 pkt grozi drużynie za złamanie obostrzeń spowodowanych Covid-19 !

26. W sytuacjach nadzwyczajnych Organizatorom przysługuje prawo odwołania zawodów lub kolejki ligowej informując o tym kapitanów zespołów.

27. Zarząd Ligi, który krótko przed sezonem ustala i podaje do publicznej wiadomości zasady awansów i spadków oraz ma prawo na dodanie aneksu do Regulaminu, aktualnie tworzy jednoosobowo Robert Borowicz.

*************************************************

 

ALH 2023/2024 -

1. Do rozgrywek można zgłosić max 20 zawodników, którzy w danym roku kalendarzowym kończą minimum 16 lat. W kadrze może być trzech zawodników zrzeszonych w K-PZPN ( za zrzeszonego uważa się piłkarza od 5 ligi w górę + każdego seniora z futsalu ). [ Uwaga ! Przepis o zawodniku zrzeszonym traci moc w przypadku awansu drużyny "zawodowej" o szczebel wyżej. Nie dotyczy to jednak sytuacji przejścia gracza z klubu do klubu. ]

2. Do rozgrywek dopuszczony zostanie zespół, który przed sezonem ( przelewem bankowym lub na zebraniu organizacyjnym ) wpłaci minimum 1/3 wpisowego, drugą ratę ureguluje do kolejki nr 3, a trzecią do kolejki nr 6. Odstępstwo od tego spowoduje wykluczenie z rozgrywek.

3. Skład należy podać najpóźniej na zebraniu organizacyjnym, przy czym ostateczna weryfikacja uwzględniająca jedną zmianę może nastąpić przed pierwszym meczem. W trakcie trwania sezonu można wymienić max 4 zawodników, ale wówczas obowiązuje opłata transferowa w kwocie 60 zł za osobę. Korekty w składzie są dozwolone do kolejki nr 10. Zawodnik, który został zgłoszony w danym sezonie do jednej z drużyn, nie może brać udziału w tym samym czasie w meczach innego zespołu z A.L.H. Każdy gracz stawiający się na zawody powinien posiadać przy sobie dokument potwierdzający tożsamość.

4. W przypadku stwierdzenia, iż w danym meczu brał udział zawodnik nieuprawniony do gry ( odsunięty od gry, niezgłoszony do rozgrywek itp. ) jego drużyna zostaje ukarana walkowerem oraz otrzymuje karę - 3 pkt , przy czym za udowodniony przypadek gry dodatkowego zawodnika zrzeszonego, obowiązywać będzie kara - 8 pkt. Wszelkie wątpliwości co do uczciwości przeciwnika należy zgłosić sędziemu tuż po zakończeniu meczu lub Zarządowi najpóźniej podczas następnej kolejki ligowej. Rozpatrywane będą protesty wyłącznie w formie pisemnej na odwrocie protokołu meczowego.

5. Mecze A.L.H. ( 2 x 25 min ; bramkarz + 4 zawodników w polu ) rozgrywane są wyłącznie na obiektach wyznaczonych przez organizatorów. Obowiązuje jednakowy kolor koszulek z numerami ( pierwszy brak regulaminowego stroju spowoduje upomnienie, natomiast każdy kolejny, będzie równoznaczny z niedopuszczeniem gracza do meczu ), a także obuwie na płaskiej podeszwie, które "nie rysuje" parkietu. Gospodarz obiektu udostępnia szatnie, w których zawodnicy mają obowiązek pozostawienia po sobie porządku. Za stwierdzone usterki odpowiedzialność ponoszą zespoły. Uchylanie się od ewentualnego pokrycia strat może spowodować wykluczenie z rozgrywek.

6. Protokół meczowy podpisany przez kapitana zespołu uważa się za sprawdzony i rzetelny.

7. Organizatorzy, w związku z żelaznymi godzinami wynajmu obiektów, nie przewidują zmian wcześniej ustalonego terminarza. Jednak w sytuacjach wyjątkowych, z odpowiednim wyprzedzeniem i na wyraźną prośbę którejś z ekip, przy oczywistej akceptacji rywala, mogą pojawić się drobne korekty.

8. Mecze powinny rozpoczynać się punktualnie z godziną podaną w terminarzu. Możliwe jest przesunięcie tego terminu o 5 min ( brak drużyn lub nieprzygotowanie się jednej z nich ). Po tym terminie mecz należy rozpocząć lub zakończyć. W przypadku braku arbitra dopuszcza się możliwość sędziowania przez osobę postronną zaakceptowaną przez obie ekipy.

9. Drużyna może rozpocząć w minimum 4-osobowym składzie.

10. W przypadku nie stawienia się jednej z drużyn lub braku wymaganej ilości graczy, przeciwnikom przyznawany jest walkower (5:0), a zespół otrzymuje karę -3 pkt. Ekipa, która nie przystąpi do rywalizacji, zostaje zobligowana do wpłaty w ciągu 3 kolejnych dni na konto ligowe kary porządkowej w kwocie 200 złotych, z czego część zostanie przeznaczona na uregulowanie opłaty sędziowskiej, a reszta zasili budżet nagrodowy ligi. To bezwzględny warunek umożliwiający przystąpienie do kolejnych zawodów.

11. Rozpoczęcie gry ze środka traktowane jest na równi z rzutem wolnym bezpośrednim. Halowa piłka jest grą bezkontaktową. Można stosować wślizgi w odległości min. 2 metrów od innego zawodnika ( wyjątek to bramkarz w polu bramkowym ). Interpretacja odległości należy wyłącznie do arbitrów zawodów !

12. Przed zawodami kapitanowie zobowiązani są do uregulowania należności finansowych wobec arbitrów ( 45 zł od drużyny - w tym zawarta jest tzw. amortyzacja tablic wyników ). W przypadku niedopełnienia tego warunku sędziowie mogą nie dopuścić do meczu.

13. Jeżeli w trakcie zawodów drużyna w wyniku nałożonych kar lub kontuzji zostaje trwale zdekompletowana poniżej wymaganej ilości graczy ( tj. 4 zawodników ), mecz zostaje przerwany. Jest to równoznaczne z ogłoszeniem walkowera technicznego ( - 1 pkt, bez kary finansowej ), a o tym czy zostanie zaliczony dotychczasowy wynik boiskowy czy nastąpi weryfikacja na 5:0, decyduje Zarząd A.L.H. Nie stanowi powodu do przerwania meczu krótkotrwałe osłabienie zespołu ( np. 2 czk jednocześnie przy zapełnionej ławce rezerwowych ), chyba że liczba graczy na parkiecie będzie mniejsza od 3.

14. Zespół, który dwukrotnie przegra walkowerem ( nie licząc w.o. technicznych ) zostaje wykluczony z ligi, a jego wyniki zostają anulowane gdy wykluczenie nastąpi przed połową sezonu. Jeśli nastąpi to później wówczas wyniki zostają zachowane, a pozostałe mecze uznane są za walkowery dla przeciwnika. Wykluczonym nie przysługuje zwrot kosztów wpisowego. Jeśli zespół w trakcie trwania sezonu ulegnie rozwiązaniu lub zostanie usunięty przez Zarząd i nie posiada zaległości wobec organizatorów, to zawodnicy mogą szukać nowej drużyny. W przypadku zaległości finansowych automatycznie wszyscy zawodnicy zostaną zawieszeni w strukturach ligi na okres 12 miesięcy.

15. W czasie meczu można dokonywać zmian hokejowych w miejscu do tego wyznaczonym ( w pobliżu własnej ławki rezerwowych ). Zawodnik wchodzący nie może włączyć się do gry zanim gracz zmieniany nie opuści pola meczu. Zmiany ( poza pozycją bramkarza ) nie wymagają zgody arbitrów. Każdej z ekip przysługuje jedna minutowa przerwa "na żądanie" w dowolnym czasie meczowym.

16. Czas na prawidłowe wznowienie gry we wszystkich przypadkach to 5 sekund. Z autu ( piłka stojąca za boiskiem lub w kontakcie z linią ) nie można bezpośrednio zdobyć bramki. Obowiązuje zasada automatycznego odsuwania się od zawodnika wznawiającego grę. Jeśli piłka trafi w sufit, grę rozpoczyna z linii bocznej rywal.

17. Bramkarz może łapać piłkę w obrębie pola bramkowego. Po aucie bramkowym wprowadza on futbolówkę wyłącznie ręką. Po wznowieniu rzutem od bramki, golkiper nabiera praw do ponownego zagrania piłki dopiero, gdy zostanie ona dotknięta przez zawodnika drużyny przeciwnej lub znajdzie się "poza grą" ( aut, rzut wolny, rzut sędziowski, itp. ). Po zagraniu nogą lub wrzucie z autu od zawodnika własnej drużyny, nie może łapać piłki w ręce.

18. Przy stałych fragmentach gry odległość muru od piłki musi wynosić 5 metrów.

19. Sędzia ma prawo ukarać zawodnika żółtą lub czerwoną kartką. Kartka czerwona powoduje grę zespołu w osłabieniu przez pełne 3 minuty bez względu na ilość straconych bramek. Po tym czasie zespół może uzupełnić skład pomijając zawodnika ukaranego. Poza tym bezpośrednia kartka czerwona ( a nie za 2 żk ) oznacza karę minimum 2 spotkań. 3 żółte kartki w kolejnych zawodach to kara 1 meczu, następne trzy spowodują absencję w dwóch meczach itd. Czerwona kartka za dwie żółte w statystykach będzie liczona jako te drugie.

20. Pierwsze 5 fauli, które karane są rzutem wolnym bezpośrednim, są akumulowane. Każde takie kolejne przewinienie w jednej połowie spowoduje przedłużony rzut karny ( z 10 metrów ). Wówczas reszta grających, poza bramkarzem i strzelcem, musi znajdować się poza linią piłki i w odległości przynajmniej 4 metrów od futbolówki. Przy tym fragmencie gry golkiper może zająć dowolne miejsce w polu bramkowym nie przekraczając linii 4 metra ( nie dotyczy to karnego z 7 metrów, gdzie bramkarz musi znajdować się na linii bramkowej ).

21. O kolejności miejsc w tabeli decyduje ilość punktów. Przy równej ich liczbie decyduje: - bezpośredni wynik rywalizacji zainteresowanych zespołów - stosunek bramek - większa ilość bramek strzelonych - klasyfikacja "Fair Play" - dodatkowy mecz. Zespół, który uzyska awans, a z niego nie skorzysta i pozostanie na kolejny sezon w klasie niższej, traci automatycznie prawo do nagród w kolejnym sezonie.

22. Ewentualne protesty rozpatruje organizator. W przypadku spraw bardzo kontrowersyjnych możliwe jest zwołanie Komisji Dyscyplinarnej lub zebrania kapitanów, przy czym decydujący głos ma Zarząd.

23. Mecze rozgrywane są piłkami będącymi własnością zespołów. W przypadku ich braku futbolówkę udostępnia arbiter zawodów.

24. Zawodnicy uczestniczący w A.L.H. "Wyżyny" sami ponoszą odpowiedzialność za wypadki które mogą zdarzyć się podczas zawodów. Organizatorzy zapewniają dobrze wyposażoną apteczkę.

25. Za spowodowanie nieuzasadnionego przerwania meczu ( bójka , naruszenie nietykalności sędziego , itp.), a w konsekwencji jego wcześniejszego zakończenia, oprócz kar indywidualnych drużyna przegrywa walkowerem (0:5) oraz otrzymuje karę -5 pkt. Poza tym wszelka działalność drużyny, jej przedstawicieli i kibiców na i poza boiskiem sprzeczna z etyką sportową, może spowodować sankcje dyscyplinarne w stosunku do zawodników lub zespołu.

26. Kapitanowie drużyn po zakończonym meczu proszeni są o wskazanie zawodnika wyróżniającego się w ekipie przeciwników. Do tego samego zobligowani zostają sędziowie zawodów. Będzie to ułatwiać przyznawanie tradycyjnych wyróżnień po każdej kolejce ligowej.

27. W sytuacjach nadzwyczajnych Organizatorom przysługuje prawo odwołania zawodów lub kolejki ligowej informując o tym kapitanów zespołów.

28. Zarząd Ligi Halowej, który ustala i podaje do publicznej wiadomości zasady awansów i spadków oraz ma prawo na dodanie aneksu do Regulaminu, aktualnie jednoosobowo tworzy Robert Borowicz.